Boeken voor de dag tegen racisme en discriminatie

Bibliotheek Arnhem en InDifferent hebben samen een lijst van boeken samengesteld met als onderwerp racisme en discriminatie. Dit hebben we gedaan ter ere van de dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart 2022. Deze boeken zijn een maand lang te vinden op de tafel in de bibliotheek: 

‘Hallo witte mensen’-Anousha Nzume

‘Wit Huiswerk’-Withuiswerk.nl

‘Roofstaat’-Ewald Vanvugt

‘Sister Outsider’-Audre Lorde

‘Witte onschuld’-Gloria Wekker

‘Mijn ontelbare identiteiten’-Sinan Çankaya

‘The hill we climb’-Amanda Gorman

‘How to be antiracist’-Ibram X. Kendi

‘Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat’-Reni Eddo-Lodge

‘De bananengeneratie’-Pete Wu

‘Als Beale Street kon praten’-James Baldwin

‘Laten we het er maar niet over hebben’-Akwasi

‘The hate u give’-Angie Thomas

‘Wat zou Martin doen?’-Nic Stone

‘Wat zou Justyce doen?’-Nic Stone

Luister naar de Queercast over de voorstelling King Edward II van Oostpool

Luister naar de queercast van Oostpool! Host Vinny Tailor gaat tijdens vijf afleveringen aan de hand van vijf verschillende thema’s in gesprek met gedragswetenschapper Jonas Roelens en oprichter van InDifferent Elmar Noteboom over (de emancipatie van) queerness. Via de link in onze bio.

De QUEERCAST is gemaakt
naar aanleiding van de voorstelling King Edward II van Oostpool.
Regisseur Char Li Chung maakt een eigentijds kostuumdrama gebaseerd op Christopher Marlowe’s Edward II, die in de 16e eeuw één van de eerste openlijk homoseksuele personages was.

Host Vinny Tailor spreekt met genderwetenschapper Jonas Roelens en InDifferent oprichter Elmar Noteboom over (de emancipatie van) queerness.

Vijf afleveringen, vijf thema’s:
Queercast #1 – Queer & Geschiedenis
Queercast #2 – Queer & Heteronorm
Queercast #3 – Queer & Representatie
Queercast #4 – Queer & Gender
Queercast #5 – Queer & Toekomst

Waarom Internationale vrouwendag?

Door Renate Oldenhof

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag schenken we speciale aandacht aan de rechten en positie van de vrouw. Misschien denken sommigen van jullie nu; Internationale Vrouwendag, is dat nog steeds nodig in 2022? In eerste instantie valt daar wat voor te zeggen. Vrouwen hebben immers in westerse landen sinds het begin van de twintigste eeuw kiesrecht, ze mogen dezelfde beroepen uitoefenen als mannen en ook op het gebied van rechten over lichamelijke autonomie zijn we sinds de tweede feministische golf flink opgeschoten. Helaas zijn er echter nog een hele hoop probleemgebieden als het aankomt op gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. In bepaalde gebieden in de wereld is er nog helemaal geen sprake van gelijkwaardigheid voor vrouwen en meisjes, maar ook in Nederland lopen vrouwen nog steeds tegen structurele en institutionele ongelijkheden op. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Gender Diversity Index (2021) van de European Women on Boards dat slechts 7% van de Nederlandse bedrijven een vrouw heeft als CEO. Ook de veiligheid van vrouwen waarborgen is nog steeds een groot probleem. De misstanden bij The Voice die recentelijk aan het licht zijn gekomen zijn hier een pijnlijk voorbeeld van. Talloze onderzoeken tonen aan dat een groot aantal vrouwen slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verder voelen veel vrouwen zich onveilig op straat door straatintimidatie. Gesprekken hierover zijn vaak moeizaam vanwege het taboe dat op het onderwerp heerst. Er zijn nog vele andere redenen waarom Internationale Vrouwendag juist nu actueel is. In dit artikel behandelen we drie belangrijke argumenten voor het belang van Internationale Vrouwendag.

Vrouwenrechten in ontwikkelingslanden
Zoals al kort in de introductie gemeld werd, zijn er grote verschillen tussen bepaalde gebieden in de wereld op het gebied van vrouwenrechten. Veel van deze gebieden bevinden zich in conflictsituaties, waar de omstandigheden voor vrouwen en meisjes vaak levensgevaarlijk zijn (OHCHR.org). In een aantal ontwikkelingslanden hebben vrouwen wel wat basisrechten, zoals actief kiesrecht, maar de strijd om meisjes naar school te laten gaan en vrouwen in machtsposities in bedrijven en bestuurlijke organisaties te krijgen heeft daar nog een lange weg te gaan. Dit komt onder andere doordat de economische positie van vrouwen in ontwikkelingslanden beduidend slechter is dan die van mannen. Ook lichamelijke autonomie is niet vanzelfsprekend. Uit een publicatie van het UNFA, genaamd de State of the World 2021, blijkt dat in ontwikkelingslanden slechts 55% van de vrouwen het recht heeft om te beslissen over haar eigen lichaam. Door Internationale Vrouwendag wordt er aandacht gevraagd voor gendergelijkheid over de hele wereld, dus ook voor de positie van vrouwen in deze gebieden. Ook de mogelijke oplossingen, zoals het bevorderen van financiële onafhankelijkheid van deze vrouwen, komen door Internationale Vrouwendag meer aan het licht.

De kloof
Ondanks alle vooruitgang sinds het begin van de twintigste eeuw blijven er ook in Nederland nog veel problemen op het gebied van gendergelijkheid. Een welbekend probleem is de ongelijke behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt. Onderzoek na onderzoek toont aan dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk verschillend betaald krijgen, ook gecorrigeerd voor factoren zoals het aantal werkuren, opleiding, branche en woonplaats. Uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2021 blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2021 5% is. Gelukkig wordt de loonkloof in Nederland over de jaren heen wel kleiner, maar we hebben de 0% nog niet bereikt. Ook representatieve vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven en bij de overheid zijn belangrijke punten waar op Internationale Vrouwendag aandacht voor is. In de Tweede Kamer en het kabinet is de vertegenwoordiging van vrouwen rond de 40%. In de top van het bedrijfsleven is de man-vrouw verhouding heel anders: Slechts 7% van de Nederlandse topbedrijven heeft een vrouwelijke CEO (European Women on Boards, 2021) en van de leden van de raad van bestuur is in Nederland maar 12% vrouw (CBS). Ook hier wordt wel vooruitgang geboekt, zo is er sinds vorig jaar bijvoorbeeld een vrouwenquotum ingesteld voor de top van het bedrijfsleven. Het blijft echter erg belangrijk om gelijkheid in de top aan te kaarten. Vertegenwoordiging van vrouwen op het hoogste niveau is niet alleen in van belang voor gendergelijkheid, maar zorgt volgens verschillende studies eveneens voor een efficiënter bedrijf en uiteindelijk wel 21% meer winst.
Een obstakel voor emancipatie op dit gebied in Nederland is de bagatellisering van deze problemen. Nog steeds wordt als weerwoord gegeven dat vrouwen nou eenmaal minder geschikt zijn voor leidinggevende functies. Hier is geen enkele serieuze aanwijzing voor; iemands gender heeft niks te maken met iemands competentie. Ook zijn er meer dan genoeg voorbeelden van vrouwen die het tegendeel hebben bewezen. Dit stigma behandelen is ook één van de dingen waar Internationale Vrouwendag ruimte voor biedt.

Veiligheid
Als laatste is een heel belangrijk argument voor het belang van Internationale Vrouwendag de aandacht voor het verbeteren van de veiligheid van vrouwen. Wereldwijd krijgen veel te veel vrouwen te maken met grensoverschrijdend gedrag – thuis, op het werk of in een café. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 1 op de 10 vrouwen in 2020 slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Ook op straat geven veel jonge vrouwen aan dat ze lastig worden gevallen, zo zijn 2 op de 3 jonge vrouwen in 2021 minstens één keer lastig gevallen op straat (CBS, 2022). Dit valt in een veilig land als Nederland eigenlijk niet uit te leggen. Om dit op te lossen is aandacht en erkenning voor het probleem nodig, maar ook een verandering van de cultuur in Nederland. Een groot deel van de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij mannen zelf; zij zullen elkaar moeten aanspreken op grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. Het thema van Internationale Vrouwendag 2022 is passend genoeg dan ook solidariteit tussen mannen en vrouwen.

100 % gendergelijkheid
Internationale Vrouwendag staat voor heel veel. Het staat voor het vieren van emancipatie en trots zijn op alle doelen die al bereikt zijn, maar we moeten niet al het werk dat nog gedaan moet worden vergeten. Er zijn veel redenen waarom Internationale Vrouwendag wereldwijd, maar ook in Nederland, gevierd moet blijven worden. Met een dag als Internationale Vrouwendag schenk je aandacht aan genderongelijkheid in andere landen, waarmee je ook eerder een verbetering in deze gebieden teweeg brengt. Ook geef je aandacht aan de structurele problemen die ook hier nog steeds spelen. Voorbeelden hiervan zijn de ongelijke positie van vrouwen op het werk en de veiligheidsproblemen voor vrouwen. Door een dag als Internationale Vrouwendag worden deze problemen weer goed op de agenda gezet, waardoor nieuwe politieke actie mogelijk is. Met elke Internationale Vrouwendag komen we een stapje dichter bij gendergelijkheid. Totdat mannen en vrouwen op elk vlak gelijkwaardig behandeld worden, en zelfs daarna, blijft Internationale Vrouwendag enorm belangrijk.

 

Bronnen

https://europeanwomenonboards.eu/wp-content/uploads/2022/01/2021-Gender-Diversity-Index.pdf 2021, p.63

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/straatintimidatie-van-jongeren?onepage=true#:~:text=2%20op%20de%203%20vrouwen,met%20straatintimidatie%20te%20maken%20gehad.

https://www.ohchr.org/en/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx#:~:text=Conflict%20can%20result%20in%20higher,as%20a%20tactic%20of%20war. Office of the High Commissioner on Human Rights

https://www.intermediair.nl/content/download/12723/file/Nationaal-Salaris-Onderzoek-2021.pdf?inLanguage=dut-NL&version=3 Nationaal Salaris Onderzoek 2021.

https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/neemt-het-loonverschil-tussen-mannen-en-vrouwen-af/

https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/komen-er-meer-vrouwen-in-topfuncties/

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report_-_EN_web.3.21_0.pdf p.19, 2021

Morrisson, C. and Jütting, J. P., 2005, ‘Women’s Discrimination in Developing Countries: A New Dataset for Better Policies’, World Development, Volume 33, Issue 7, pp. 1065-1081.

https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2018/01/25/more-evidence-that-company-diversity-leads-to-better-profits/?sh=7eaaa62b1bc7 – hierin staan de samenvattingen van Kinsley.

Regenboog stembusakkoord getekend door 8 Arnhemse partijen

Voor het eerst in de geschiedenis van Arnhem is vandaag het regenboog stembusakkoord getekend door acht Arnhemse politieke partijen, namelijk GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, Arnhem Centraal, VVD, CDA en VOLT. Ook de ChristenUnie zal het stembusakkoord ondertekenen, maar dan een dag later vanwege de zondagsrust. De Arnhemse Ouderenpartij was wel aanwezig maar weigerde om het stembusakkoord te ondertekenen omdat het symboolpolitiek zou zijn.
COC Midden-Gelderland, de LHBTI+ belangenbehartiger in de regio Arnhem, organiseerde dit regenboogdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
InDifferent was aanwezig met een aantal jongeren en heeft het podium tweemaal betreden: Sem heeft zijn nummer ‘Half a man’ opgetreden en Elmar heeft gesproken over LGBTQ + in het onderwijs, waarover vervolgens werd gedebatteerd. Een geslaagde middag en een stap in de goede richting van onze Arnhemse politiek.

Podcast over liefde en relaties en zo

Ter ere van de week van de liefde hebben we een podcast opgenomen op ’t Venster, samen met Wij zijn samen Arnhem van Sandra van Kolfschoten. Leelringen van ’t Venster hadden allerlei vragen bedacht over liefde, seks, relaties, seksualiteit en zo. Deze vragen stonden centraal in een gesprek met als gasten Kimomo, de winnaar van de Arnhemse Culptuurprijs 2022, twee van de drie dansers van The Funkateers, enkele leerlingen van ’t Venster en natuurlijk InDifferent. 

‘De minister staat het toe om mensenrechten af te keuren’

Silke (18) en Niek (16) hebben post voor Arie Slob: ‘Geraakt door homofobe en conservatieve lading van zijn woorden’

DOORWERTH – Twee tieners uit Gelderland schrijven beiden een open brief aan minister Arie Slob uit onvrede met zijn uitspraken over homoseksualiteit op scholen.

Joris Gerritsen
12-11-20

Post voor Arie Slob! En niet zo maar post. De 18-jarige Silke Jansen en de 16-jarige Niek Schoemaker, beide van het Dorenweerd College in Doorwerth, schreven beide een brief aan de minister. Met een gepeperde boodschap, want beide tieners zijn diep verontwaardigd.

Beledigd en verdrietig
Beledigd voelde Silke Jansen zich. Verdrietig ook. Een minister, een machtige man toch in dit land, die terug probeerde te draaien waar zij en al die anderen in haar gemeenschap zo voor gevochten hadden; het recht op een veilige omgeving.

,,Een brief verandert niks. Maar als meer mensen dit doen, hoop ik dat andere mensen die zich net als ik beledigd voelen, zich erkent en veiliger voelen”, zegt de jonge briefschrijfster die hoopt dat ook de minister er iets van leert.

Zelf kwam ze in de tweede openlijk uit voor haar seksuele geaardheid. ,,Op mijn scholen gingen ze er heel goed mee om. De mentoren steunden me. Ik heb daarna geholpen met het opzetten van een ‘Indifferent’ groep op school waar kinderen die anders zijn ruimte krijgen. Elke school zou het zo moeten doen”, vertelt Silke.

Onacceptabel
Ook de 16-jarige Niek Schoemaker vond de uitlatingen van Slob onacceptabel. En stelt dat hij ‘diep geraakt door de conservatieve en homofobe lading’ is. ,,Als je scholen toestaat om homoseksualiteit af te keuren, laat je ze toe om de Nederlandse wetten te negeren en om mensenrechten af te keuren. Dat vind ik supergevaarlijk.’’

Schoemaker weet dat het voor jonge gays nog steeds lastig is om uit de kast te komen. ,,Hoewel het 2020 is, hangt er op scholen nog vaak genoeg een sfeer dat homoseksualiteit als iets zwaks wordt gezien. Dat kan erger worden door wat de minister heeft gezegd. Zo kunnen jongeren het nog lastiger vinden om zich te uiten. Er zijn jongeren die daardoor in een depressie zitten en zelfs zelfmoordneigingen hebben.’’

Hoewel het 2020 is, hangt er op scholen nog vaak genoeg een sfeer dat homoseksua­li­teit als iets zwaks wordt gezien

Niek Schoemaker
Soof
Bij Schoemaker, die met zijn tweelingbroer Brent bekend is van de films en serie Soof, duurde het drie jaar voordat hij uit de kast kwam. ,,In al die jaren ben je er in je hoofd veel mee bezig. Twee jaar geleden heb ik het dan toch aan de buitenwacht verteld. Mijn ouders, broer en familie zei het eerder al. Zij reageerden heel fijn en gaven en geven me veel steun. Net als vrienden en bekenden.’’

Slob hoef van Schoemaker niet af te treden. ,,Hij is op zijn woorden terug gekomen en ik vergeef het hem. Ik heb geen aangifte gedaan tegen hem, zoals veel anderen wel. Ik vind wel dat Slob zijn excuses moet aanbieden. En hij moet hard zijn naar scholen; ‘Afkeuren van homoseksualiteit wordt bestraft’.’’

Lees de brieven hieronder.

Goedendag meneer Slob,

Om te beginnen wil ik graag zeggen dat ik respect heb voor al u werkzaamheden. Ook geloof ik dat niemand een beslissing zou nemen die duizenden mensen in Nederland aan gaat, als hij of zij niet geloven dat wat zij doen juist is.

Desalniettemin doen uw uitspraken mij en vele anderen in het onderwijs ontzettend veel pijn. Ik zal u mijn persoonlijke ervaring delen zodat u onze kant misschien kan begrijpen. Mijn naam is Silke Jansen en op dit moment zit ik in 6 VWO op het Dorenweerd College in Doorwerth. In mijn tweede leerjaar ben ik uit de kast gekomen als lesbienne, ik ben voor de klas gaan staan en heb dit aan iedereen toen verteld. Ik kan u eerlijk vertellen dat dit het moment was waarin ik het meeste angst heb gevoeld in mijn hele leven. Ik heb veel geluk gehad om meerdere vrienden te hebben die mij accepteren voor wie ik ben en van wie ik houd, helaas is dit niet altijd het geval geweest. Ik heb meerdere malen het geval gehad dat mensen mijn seksualiteit als belediging richting mij en andere gebruiken. Dit doet pijn, niet alleen omdat het iets is dat ik niet kan veranderen maar ook omdat het zolang heeft geduurd totdat ik zelf comfortabel hier mee ben geworden.

Scholen kunnen hier erg bij helpen, zij kunnen ervoor zorgen dat de plek waar kinderen ontzettend veel tijd besteden veilig is voor hen. Als u aangeeft dat ouders een keuze kunnen maken in het afwijzen van homoseksualiteit, tast dit onze veiligheid aan. Kinderen leren namelijk vreedzaam met elkaar om te gaan als zij leren in scholen dat homo zijn niet anders is, dat het geen belediging is, en al helemaal dat het geen ziekte is.

Ik hoop dat mijn mail en die van vele andere misschien uw perspectief een beetje kan veranderen. Deze mail is niet bedoeld om enige haat naar uw kant toe te sturen en ik hoop dat het verder met u goed gaat, ik kan alleen niet stil zitten terwijl u dit soort uitspraken maakt.

Met vriendelijke groet,

Silke Jansen

Beste meneer Slob,

Ik ben persoonlijk niet snel iemand die veel kritiek levert op de overheid. En ik heb veel respect voor het harde werken van u en de andere ministers.

Wat er gisteren echter in de media kwam, raakt mij en vele andere scholieren op een verkeerde plek. Zeker nu in de week van respect.

Ik ben Niek Schoemaker, een zestien jarige scholier die vroeger erg veel moeite had met het uit de kast komen. Nu hou ik mij veel bezig met het helpen van andere basis- en middelbare scholieren die in de kast zitten en bang zijn om uit de kast zijn en gepest worden. Soms zitten deze jongeren zelfs in een depressie. Ik wil u absoluut niet de indruk geven dat u bloed aan uw handen heeft, maar er zijn zelfs jongeren die zelfmoordneigingen hebben.

Ik vind het persoonlijk onacceptabel om lhbt-rechten als keuze open te houden aan scholen. Zoals Hillary Clinton ooit zei: ,,Vrouwenrechten zijn mensenrechten.” Ik denk dat dat hetzelfde is bij lhbt-rechten. Lhbt-rechten zijn mensenrechten.

De acceptatie van homoseksuelen, transgenders en genderneutralen zijn wettelijk vastgelegd. Als je scholen toestaat om homoseksualiteit af te keuren, laat je ze toe om de Nederlandse wetten te negeren en om mensenrechten af te keuren.

U zou pal achter de homoseksuele scholieren moeten staan.

Ik ben diep geraakt door de conservatieve en homofobe lading die hierdoor uit het kabinet komt.

Nogmaals ik heb veel respect voor uw werkzaamheden en die van de andere ministers, maar dit vind ik onacceptabel.

Met vriendelijke groet,

Niek Schoemaker

We moeten nu praten over racisme, sexting en rechtsextremisme

Elmar Noteboom (41) heeft met zijn organisatie InDifferent een eigen methode ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het aanpakken van inclusie, diversiteit en respect. “Ik ben tekendocent op een middelbare school en zag vaak dat leerlingen die afwijken van de norm gelijk als buitenbeentje worden gezien. Ze worden gepest, genegeerd of zelfs geïntimideerd. Ik heb daarom met leerlingen InDifferent opgezet, een community voor jongeren waar iedereen welkom is.” “We begonnen met een groep van twintig op het Dorenweerd College maar zijn nu actief op meerdere scholen. We gaan samen naar het theater of kijken films, praten ook over cultuur, racisme, feminisme en seksuele intimidatie. Zo maken we actuele onderwerpen bespreekbaar en krijgen ze de kans om met en van elkaar te leren. Dit heeft ervoor gezorgd dat jongeren die zich eerder eenzaam voelden nu een groep hebben, en ook de cultuur op school wordt positiever. Zowel leerlingen als docenten en ouders zien minder leerlingen in hun eentje verloren de pauzes doorkomen.”

Regenboogvlag hijsen met de wethouder

Ter ere van Coming Out Dag 2021 hadden Sem en Lauri van InDifferent de eer om met wethouder Martien Louwers van Inclusie de nieuwe regenboogvlag te hijsen voor het gemeentehuis van Arnhem.

InDifferent X Focus vertoont Anne+

Voor coming out dag organiseerden Focus en InDifferent een filmvertoning van de film Anne+, met een nagesprek dat werd gehost door Sjors Heinen en in het panel Roman Meutstege, Wayona Latuperissa en Elmar Noteboom.

Ik discrimineer niet. En jij?

24 september 2021
Vlak voor de start van de landelijke Week tegen Pesten lanceerde stichting InDifferent op vrijdag 24 september de campagne: “Ik discrimineer niet. En jij?” Deze week is uitgekozen omdat discriminatie kan worden beschouwd als een hardnekkige vorm van pesten. De campagne roept door middel van een petitie alle scholen op – leerlingen, docenten én schoolbesturen – om een statement te maken tegen pesten en discriminatie op school.